Chow Fun or Mei Fun

Chow Fun (Soft Noodles) / Mei Fun (White Thin Noodles)
114. Roast Pork Chow Fun or Mei Fun 7.95
115. White Meat Chicken Chow Fun or Mei Fun 7.95
116. Shrimp Chow Fun or Mei Fun 8.25
117. Beef Chow Fun or Mei Fun 8.25
118. House Special Chow Fun or Mei Fun 9.25